WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z STRONY INTERNETOWEJ

Informacje zawarte w ofercie, Warunki i Zasady korzystania z Usługi Imprima oraz Warunki i Zasady zawarte w tym dokumencie tworzą umowę, która będzie miała zastosowanie do prac wykonanych w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Poniższe warunki i zasady powinny być traktowane jako integralna część Umowy. Wszystkie zdefiniowane terminy zachowują znaczenie nadane im w Warunkach i Zasadach korzystania z Usługi Imprima, chyba że z kontekstu wynika inaczej.

 1. FAKTUROWANIE
  1. Faktura z podstawową opłatą wynikającą z liczby stron przechowywanych dokumentów oraz opłatami za dodatkowe usługi zostanie wystawiona w momencie otwarcia VDR lub ALM Workspace, stosownie do przypadku, (lub też 14 dni po utworzeniu tego VDR lub ALM Workspace, stosownie do przypadku, jeśli nastąpi to szybciej).
  2. Faktury za wszelkie dodatkowe opłaty związane z przechowywaniem stron dokumentów oraz opłaty dodatkowe naliczone po tej dacie będą wystawiane co miesiąc lub wcześniej przed zamknięciem VDR lub ALM Workspace, stosownie do przypadku, lub przed wygaśnięciem Umowy.
  3. Wszelkie koszty podróży poniesione przez Dostawcę Usług za wyjątkiem kosztów poniesionych w związku z normalnymi wymogami wynikającymi ze świadczenia Usług, wymagają uprzedniej pisemnej zgody Klienta.
  4. Wszelkie standardowe stawki za skanowanie ujęte w wycenie zakładają otrzymanie oryginalnych dokumentów wysokiej jakości, przygotowanych zgodnie z naszymi zaleceniami dotyczącymi dostarczania dokumentów do naszej siedziby chyba, że zaznaczono inaczej.
  5. Wszystkie ceny obliczane są na podstawie rozmiarów plików i dotyczą rozmiarów plików dostarczonych nam przed ewentualną kompresją lub optymalizacją dokonaną przez personel w celu poprawy jakości usługi.
  6. Pliki niesformatowane z podziałem na strony obejmują m.in.: Microsoft Word (.doc, .docx), skoroszyt z obsługą makr (.xlsm), arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel 2007 (.xlsx), arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel (.xls), MPG (.mpg), Flash (.swf), Apple QuickTime Movie (.mov), MP3 (.mp3), MS Access (.mdb), plik Audio Video Interleave (.avi), Moving Picture Experts Group (.mpeg), oraz pliki w formacie Waveform Audio (.wav)
  7. „Praca w nadgodzinach w weekendy” obejmuje, ale nie ogranicza się do usług skanowania oraz usług dodatkowych. W przypadku świąt państwowych i dni ustawowo wolnych od pracy do standardowej pracy w nadgodzinach w weekendy doliczane jest dodatkowe 50%.
  8. Specyfikacja jest uzgadniana podczas rozmowy wstępnej i w przypadku, gdy konieczne jest skorzystanie z dodatkowych zasobów w celu wykonania pracy w przyspieszonym trybie, przed zaciągnięciem jakichkolwiek kosztów dodatkowych kwestie te zostaną omówione z Klientem.
  9. Standardowy czas reakcji na zapytanie przesłane pocztą elektroniczną wynosi maksymalnie dwie godziny w godzinach urzędowania, czas reakcji w weekendy i święta państwowe wynosi maksymalnie 4 godziny. W praktyce, staramy się, aby czas ten był krótszy.
 2. ZWIĘKSZENIE OPŁAT
  1. Usługodawca może zwiększyć opłaty ustanowione w the proposal document zgodnie ze Wskaźnikiem Cen Towarów i Usług Konsumpcyjnych lub innym Wskaźnikiem Cen stosowanym w danej jurysdykcji. Usługodawca powinien powiadomić Klienta ze stosownym wyprzedzeniem, o zwiększeniu opłat zgodnie z wyżej wymienionymi wskaźnikami, lub jakimkolwiek innym zwiększeniu opłat będących częścią niniejszej Umowy.
  2. Klient zapłaci podatek od wartości dodanej oraz wszelkie inne podatki od kwot należnych zgodnie z niniejsza Umową. Kwoty te płatne będą przez Klienta po doliczeniu do kwot należnych zgodnie z niniejszą Umową.
  3. Dostawca Usług może wedle własnego uznania obciążyć Klienta odsetkami od zaległych płatności liczonymi od dnia ich wymagalności do dnia ich płatności w wysokości (a) stawki 1,5% powyżej [EURIBOR] lub (b) najwyższej stawki dozwolonej przez obowiązujące przepisy prawa, tj. maksymalnej stopy procentowej zgodnie z art. 359 oraz 482 Kodeksu cywilnego, w zależności od tego, która z powyższych okaże się niższa.
 3. WYPOWIEDZENIE
  1. Każda Strona może wypowiedzieć niniejszą Umowę na piśmie ze skutkiem natychmiastowym, nie naruszając przepisów odnoszących się do rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, zawartych w niniejszej Umowie:
   1. w przypadku istotnego lub powtarzającego się naruszenia niniejszej Umowy przez drugą Stronę oraz w przypadku istotnego naruszenia nadającego się do usunięcia, jeżeli nie zostaje ono usunięte przez tą Stronę w terminie siedmiu (7) Dni Roboczych od wystosowania zawiadomienia o tym naruszeniu; lub;
   2. w przypadku wszczęcia lub spowodowania wszczęcia sprawy, postępowania lub innego działania przez drugą Stronę (i) mającego na celu zwolnienie jej z odpowiedzialności jako dłużnika, lub ogłoszenie jej upadłości, reorganizację, zawarcie układu, uregulowanie, zamknięcie, likwidację, rozwiązanie, przekształcenie lub inne odciążenie w odniesieniu do niej lub do jej zadłużenia zgodnie z przepisami jakiegokolwiek istniejącego lub przyszłego prawa w jakiejkolwiek jurysdykcji, krajowej lub zagranicznej, dotyczącego upadłości, reorganizacji lub zwolnienia z odpowiedzialności dłużnika, lub (ii) mającego na celu wyznaczenie syndyka, zarządcy, kuratora lub innego tego typu urzędnika dla niego lub dla całej lub jakiejkolwiek istotnej części jego majątku; lub
   3. w przypadku wykreślenia drugiej Strony z Krajowego Rejestru Sądowego (lub tego typu rejestru).
  2. Punkty 3.2, 4, 6.2, 6.3, 6.5, 6.7 i 6.9 pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.
 4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I ZWROT DANYCH
  1. Wszelka własność intelektualna istniejąca w VDR lub ALM Workspace, stosownie do przypadku, lub jego dotycząca (w szczególności powiązane oprogramowanie, metody i know-how, za wyjątkiem treści jakichkolwiek dokumentów Klienta lub Osób Upoważnionych) pozostanie własnością Dostawcy Usług lub, tam gdzie będzie miało to zastosowanie, posiadaczy jego licencji.
  2. W dniu rozwiązania niniejszej Umowy Dostawca Usług zwróci lub zniszczy wszystkie dokumenty otrzymane od Klienta lub jego Osób Upoważnionych, wedle uznania Klienta. Dostawca Usług może zatrzymać dokumenty, akta lub dane w zakresie niezbędnym do spełnienia przez niego zobowiązań ustawowych lub ochrony swoich praw.
 5. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEKUPSTWU
  1. Obie Strony niniejszym zapewniają, gwarantują i zobowiązują się, że w związku z Usługami określonymi w niniejszej Umowie oraz wszelkimi kwestiami związanymi pośrednio lub bezpośrednio z niniejszą Umową co obejmuje również między innymi, negocjacje niniejszej Umowy oraz wypełnienie zobowiązań wyszczególnionych poniżej:
   1. nie złamały obowiązujących przepisów prawnych dotyczących korupcji i przekupstwa obejmujących lecz nie ograniczających się do brytyjskiej ustawy antykorupcyjnek z 2010 r. (ang. Bribery Act) a także analogicznego ustawodawstwa w pozostałych jurysdykcjach oraz zobowiązują się do ich przestrzegania, a także
   2. nie uczestniczyły i zobowiązują się, że nie będą uczestniczyły w dokonywaniu płatności lub przenoszeniu wartości, składaniu ofert, zapewnień oraz w udzielaniu korzyści finansowych bądź innych ani też w składaniu próśb i dokonywaniu uzgodnień dotyczących przekazania lub przyjęcia jakichkolwiek korzyści finansowych bądź innych w sposób bezpośredni lub pośredni, których celem lub skutkiem jest korupcja w sektorze publicznym lub komercyjnym bądź też przyjmowanie lub zgoda na korupcję, wymuszenie, zapłata za przyspieszenie biegu spraw lub też inne bezprawne lub niestosowne metody pozyskiwania lub zatrzymywania klientów, uzyskiwania przewagi handlowej lub też niewłaściwego sprawowania jakiejś funkcji lub wykonywania czynności.
 6. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. O wszelkich sporach między Stronami wynikających lub związanych z niniejszą Umową powiadamiani będą na piśmie przede wszystkim upoważnieni przedstawiciele każdej ze Stron. W przypadku, gdy polubowne rozstrzygnięcie sporu nie zostanie osiągnięte przez tych upoważnionych przedstawicieli Stron w terminie jednego (1) miesiąca od otrzymania pisemnego zawiadomienia o sporze, spór zostanie rozstrzygnięty za pośrednictwem osoby lub organizacji wyznaczonej przez obie Strony. W przypadku, gdy polubowne rozstrzygnięcie sporu nie zostanie osiągnięte przez wyznaczonego mediatora lub gdy Strony nie osiągną porozumienia co do wyznaczenia mediatora w terminie dwóch (2) miesięcy od wystosowania zawiadomienia o sporze, Strony będą mogły sprawę skierować do sądu.
  2. Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie stanowi podstawy, ani nie będzie uznawane za stanowiące podstawę, do ustanowienia spółki lub wspólnego przedsiębiorstwa (joint venture), ani stosunku przedstawicielstwa (agencji) między Stronami.
  3. Każda Strona przyjmuje i zobowiązuje się, że na żądanie drugiej Strony wykona wszelkie działania lub zapewni, że te działania zostaną wykonane, i/lub podpisze wszelkie dokumenty lub zapewni, że takie dokumenty zostaną podpisane, jeżeli okaże się to niezbędne do pełnego wykonania niniejszej Umowy.
  4. Żadne opóźnienie w wykonaniu lub brak wykonania jakiegokolwiek zobowiązania określonego w niniejszej Umowie przez którąkolwiek ze Stron nie będzie uznawane za naruszenie niniejszej Umowy, w przypadku, gdy takie opóźnienie lub niewykonanie wynika z przyczyn, za które Strona nie może w sposób uzasadniony ponosić odpowiedzialności.
  5. W przypadku, gdyby którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostało uznane za nieważne lub niewykonalne przez jakikolwiek sąd lub na mocy jakiegokolwiek aktu prawnego, uznawać się je będzie za nieważne lub niewykonalne wyłącznie we wskazanym zakresie i nie naruszy to ważności i wykonalności pozostałych postanowień niniejszej Umowy.
  6. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy pomiędzy Stronami. Dodatkowe porozumienia ustne nie mają miejsca. Zmiany i / lub poprawki do niniejszej Umowy, w tym tego przepisu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wymóg formy pisemnej może zostać unieważniony na drodze pisemnego porozumienia Stron.
  7. Żadna zwłoka lub zaniechanie wykonania jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się, ani wyłączenia jakiegokolwiek prawa Strony wynikającego z niniejszej Umowy, ani nie będzie za takie uznawane.
  8. Zawiadomienia będą sporządzane na piśmie i będą mogły być przekazywane w formie listu, drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru lub w formie faksu za potwierdzeniem odbioru, na adres Strony określony powyżej, i uznawać się je będzie za doręczone w przypadku wysłania w formie listu w terminie trzech (3) Dni Roboczych od dnia wysłania, a w przypadku e-maila lub faksu w czasie jego transmisji.
  9. Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie może być egzekwowalne przez strony nie będące Stronami niniejszej Umowy.
  10. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub stanie się nieważne w całości lub częściowo, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy. Strony zobowiązują się wyrazić zgodę na zastąpienie nieważnego postanowienia dozwolonym przez ustawę i najbardziej zbliżonym w skutkach ekonomicznych do nieważnego postanowienia. To samo odnosi się do luki w Umowie.