Algemene Voorwaarden

Dit voorstel, de Algemene Voorwaarden van Imprima  en de volgende  voorwaarden vormen samen de overeenkomst welke zich zal verhouden tot de arbeid gedaan onder het dienstverband van de leverancier en de cliënt (“overeenkomst”). De volgende voorwaarden zullen derhalve worden gelezen als onderdeel van deze overeenkomst. Al de gedefinieerde voorwaarden zullen dezelfde gewichtigheid hebben als in de Algemene Voorwaarden van Imprima tenzij de context anders dicteert.

 1. FACTURERING
  1. De basisvergoeding per Megabyte en de toepasselijke vergoedingen voor eventuele niet-inbegrepen diensten, overuren of weekendwerk zullen op het moment van openstelling van de Virtual Data Room of Asset Lifecycle Management ruimte, zoals van toepassing, (of, als dit eerder is,14 dagen na de aanmaak van de Virtual Data Room of Asset Lifecycle Management ruimte, zoals van toepassing), worden gefactureerd.
  2. Alle incrementele vergoedingen per mb en bijkomende kosten na deze datum worden op maandbasis gefactureerd of bij sluiting van de Virtual Data Room of Asset Lifecycle Management ruimte, zoals van toepassing, of, als dit eerder is, Het verstrijken van de Termijn.
  3. Eventuele reiskosten van de Dienstverlener, los van waar deze kosten worden opgeroepen door de gebruikelijke eisen van de Diensten, behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.
  4. Alle genoemde standaard scanprijzen zijn gebaseerd op de ontvangst van originele documenten van hoge kwaliteit, aangemaakt in overeenstemming met onze instructies voor het afleveren van documenten op onze faciliteit, tenzij anders aangegeven.
  5. Prijzen gebaseerd op de bestandsgrootte zijn gerelateerd aan de omvang van de aan ons geleverde bestanden, vóór compressie of optimalisatie door productiemedewerkers ter verbetering van de gebruikerservaring.
  6. Niet per pagina opgemaakte bestanden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: Microsoft Word (.doc, .docx), Werkmap met ingeschakelde macro’s (.xlsm), Microsoft Excel 2007 spreadsheet (.xlsx), Microsoft Excel spreadsheet (.xls), MPG (.mpg), Flash (.swf), Apple QuickTime Movie (.mov), MP3 (.mp3), MS Access (.mdb), Audio Video Interleave File (.avi), Moving Picture Experts Group (.mpeg), en Waveform Audio File Format (.wav).
  7. ‘Weekendoveruren’ omvatten, maar zijn niet beperkt tot scandiensten en niet-inbegrepen diensten. Er geldt een verhoging van 50% op standaard weekendoveruren tijdens openbare of nationale feestdagen.
  8. Schema’s worden overeengekomen tijdens het kick-off-gesprek en als er extra middelen nodig zijn om versnelde tijdspaden te halen, wordt dit voorafgaand aan het maken van eventuele bijkomende kosten besproken.
  9. Op e-mailverzoeken wordt tijdens kantooruren standaard binnen twee uur gereageerd, tijdens het weekend en gedurende feestdagen wordt er binnen 4 uur gereageerd. In de praktijk proberen we sneller te reageren.
 2. PRIJSVERHOGING
  1. De Dienstverlener mag de in Het voorstel opgenomen vergoedingen elk jaar met ingang van de aanvangsdatum van deze Overeenkomst in overeenstemming met de Consumer Price Index (Consumentenprijsindex) of de in een andere jurisdictie gangbare prijsindex verhogen, hierbij zal de eerste indexatie plaatsvinden 1 jaar na ingangsdatum van het contract. De Dienstverlener zal de Opdrachtgever met inachtneming van een redelijke termijn op de hoogte stellen van de verhogingen van de vergoedingen en de eventuele verhogingen maken onderdeel uit van deze Overeenkomst.
  2. De belasting over de toegevoegde waarde en alle overige belastingen over de onder deze Overeenkomst te betalen bedragen zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal deze belasting(en) voldoen bovenop de bedragen die onder deze Overeenkomst verschuldigd zijn.
  3. De Dienstverlener mag te zijner keuze rente in rekening brengen tegen het wettelijke rentepercentage (wettelijke rente) over de achterstallige betalingen met ingang van de vervaldag tot aan de dag van volledige betaling.
 3. BEËINDIGING
  1. Onverminderd de provisies gerelateerd tot de beëindiging of het verlopen van de overeenkomst uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, Iedere Partij mag deze Overeenkomst onmiddellijk na een schriftelijke kennisgeving beëindigen:
   1. ingeval van een wezenlijke of aanhoudende schending van deze Overeenkomst door de andere Partij en, in geval van een wezenlijke herstelbare tekortkoming, wanneer de andere Partij verzuimt om deze tekortkoming binnen zeven (7) dagen na kennisgeving van deze schending te herstellen;
   2. indien de andere Partij insolvent wordt of er met betrekking tot een deel van de activa van de andere Partij een curator, onderzoeker of bewindvoerder wordt benoemd of die andere Partij bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (of vergelijkbaar register) wordt doorgehaald of er een bevel is uitgevaardigd of besluit is genomen tot liquidatie van die andere Partij (tenzij dit bevel of besluit onderdeel uitmaakt van een vrijwillige regeling tot sanering of fusie om tot een solvente vennootschap te komen en de overblijvende vennootschap aan deze Overeenkomst gebonden blijft).
  2. Artikel 3.2, 4, 6.2, 6.3, 6.5, 6.7 en 6.9 15 blijven ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.
 4. INTELLECTUELE EIGENDOM EN HET RETOURNEREN VAN DATA
  1. Alle intellectuele eigendom op of ter zake van de Virtual Data Room of Asset Lifecycle Management ruimte, zoals van toepassing (met inbegrip van bijbehorende software, methoden en knowhow, maar exclusief de content van de documenten van de Opdrachtgever of Aangewezen Personen) blijven de eigendom van de Dienstverlener of, waar van toepassing, zijn licentienemers. De Opdrachtgever blijft eigenaar van de content van de documenten in de dataroom.
  2. Bij beëindiging van deze Overeenkomst zal de Dienstverlener alle van de Opdrachtgever of zijn Aangewezen Personen ontvangen documenten, naar goedvinden van de Opdrachtgever, retourneren of vernietigen. De Dienstverlener mag documenten, bescheiden of gegevens behouden voor zover dit nodig is om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen of voor zijn wettelijke rechten op te komen.
 5. ANTICORRUPTIE
  1. Beide Partijen verklaren, garanderen en staan er in verband met de in deze Overeenkomst uiteengezette Diensten en alle direct of indirect op deze Overeenkomst betrekking hebbende aangelegenheden, met inbegrip maar niet beperkt tot de onderhandeling van deze Overeenkomst en de nakoming van de verplichtingen daaruit, voor in dat:
   1. zij geen toepasselijke anticorruptie en anti-omkoopwetten en voorschriften hebben geschonden, noch zullen schenden, inclusief maar niet beperkt tot de Britse Omkoopwet 2010 (UK Bribery Act 2010) en andere soortgelijke wetgeving in andere jurisdicties; en and
   2. ze zich niet direct of indirect hebben beziggehouden met, noch zich bezig zullen houden met het doen van betalingen of overdrachten van waarde, aanbiedingen, toezeggingen of het geven van financiële of andere voordelen, of verzoeken, afspraken tot ontvangst of aanvaarding van een financieel of ander voordeel met het doel of effect van ambtelijke of commerciële omkoping of aanvaarding van of berusting in omkoping, afpersing, smeergeld of andere onrechtmatige of ongeoorloofde middelen voor het verkrijgen of behouden van omzet, commercieel voordeel of het onbehoorlijk verrichten van een functie of activiteit.
 6. ALGEMENE BEPALINGEN
  1. Eventuele geschillen tussen de Partijen voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst zullen in eerste instantie schriftelijk aan de gevolmachtigde van iedere Partij worden meegedeeld. In het geval de gevolmachtigden niet binnen één (1) maand na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van het geschil een minnelijke schikking kunnen treffen, zal het geschil worden beslecht door bemiddeling van een onderling door de Partijen aangewezen persoon of organisatie. In het geval er door de aangewezen bemiddelaar geen minnelijke schikking kan worden bereikt of de Partijen het niet binnen twee (2) maanden na de schriftelijke kennisgeving van het geschil eens kunnen worden over een bemiddelaar, kunnen de Partijen tot gerechtelijke stappen overgaanNothing in the Agreement will create, or will be deemed to create, a partnership or joint venture or establish an agency relationship between the Parties.
  2. Ledere Partij erkent en stemt ermee in dat hij op verzoek van de andere Partij die handelingen zal (doen) verrichten en/of die documenten zal (doen) verlijden die nodig zijn om deze Overeenkomst volledig ten uitvoer te leggen.
  3. Geen van de Partijen wordt geacht deze Overeenkomst te hebben geschonden wegens een vertraging in of de niet-nakoming van één of meer van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst indien deze vertraging of niet-nakoming aan overmacht te wijten is.
  4. Voor zover een bepaling van deze Overeenkomst door een rechtbank of op grond van wetgeving geacht wordt nietig of onuitvoerbaar te zijn, zal deze bepaling slechts in zoverre nietig of onafdwingbaar zijn en wordt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aangetast.
  5. Wijzigingen of varianten van deze Overeenkomst zullen uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en door rechtsgeldige vertegenwoordigers van beide Partijen zijn ondertekend.
  6. Een vertraging of verzuim bij het afdwingen van een bepaling van deze Overeenkomst houdt geen en wordt niet geacht een afstand in te houden of op enige wijze afbreuk te doen aan enig recht van een Partij op grond van deze Overeenkomst.
  7. Kennisgevingen dienen schriftelijk te worden gedaan en kunnen via de post of per e-mail met bevestiging van verzending of per fax met bevestiging van verzending aan het hierboven vermelde adres van de Partij worden betekend en worden bij verzending per post binnen drie (3) dagen na terpostbezorging en indien verzonden per e-mail of per fax op het moment van verzenden geacht te zijn ontvangen.
  8. Geen voorwaarde van deze Overeenkomst is bedoeld om afdwingbaar te zijn door een persoon die geen Partij bij deze Overeenkomst is.